Trang web này hiện đang trong quá trình thử nghiệm, các trang đang được thử nghiệm và cải thiện, các chỗ nghỉ có thể chưa sẵn sàng để đặt phòng.
Flow Dollars
top up
flow dollars real cards
flow dollars coins
Flow Dollars
1 Flow Dollar = 1 Hong Kong Dollar
Flow Dollars are a great way to pay for your bookings with Flow. You can top up Flow Dollars in our app and at selected merchant locations. Get special bonuses when you top up .
How to Top Up
You can top up Flow Dollars directly on the app and at any 7-Eleven store. Enjoy top up bonuses and the option to pay for an online booking without a credit card.
Top Up
Your Flow Dollars
flow dollar coin half
Số dư:
NA

Got Our App for Mobile Top Up

Top up is easier on our app.
Download QR
Google Play Apple store
Ứng dụng Flow có sẵn để tải xuống trên Cửa hàng Google Play và App Stor
Lợi ích khác
Câu hỏi thường gặp